சுயநலம்

#நageவரிகள் #தமிழ்கவிதைகள் சுயநலம் – “சுயநலமாய் வாழ்பவர்களைப் பார்த்து சிலாகித்துக் கொள்வதை விடச் சிறந்தது சுயநலமாய் வாழக் கற்றுக் கொள்வது”

இதயஅறை

#நageவரிகள் #தமிழ்கவிதைகள் இதயஅறை – “இதய அறைகள் நான்கு அதில் ஒன்றில் கூடவா எனக்கு இடமில்லை வாடகைக்காவது விட்டு விடு சில காலம் தங்கி விட்டுச் செல்கின்றேன”.